Eigenaar: Jonckheere Bart & Katy Privacy policy (nl) (customer) /

Privacyverklaring

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn van het grootste belang voor Jonckheere Bart & Katy. We streven ernaar dat onze organisatorische en technische maatregelen werken met inachtneming van uw rechten op informatiebeveiliging.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wie we zijn en hoe Jonckheere Bart & Katy, die optreedt als controller, uw gegevens beheert, verwerkt, opslaat en beschermt wanneer u onze services gebruikt.

Met persoonlijke gegevens (of gegevens) bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we naar u kunnen linken. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, IP-adres, factuurgegevens, betalingsgegevens, surfgegevens, cookies ...

Met verwerking bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzameling, opname, opslag, aanpassing, organisatie, gebruik, openbaarmaking, verzending of verwijdering.

Privacy policy voor klanten

Als klant, of toekomstige klant, dient Jonckheere Bart & Katy persoonsgegevens van u te verwerken. Deze privacyverklaring legt u uit wat u van Jonckheere Bart & Katy kan verwachten betreffende de verwerkingen om de taak als leverancier naar behoren uit te voeren. We proberen ten alle tijde uw rechten en vrijheden te vrijwaren.

U deelt persoonlijke informatie met ons wanneer u:

We verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:

Jonckheere Bart & Katy hecht belang aan de bescherming van gegevens en in het bijzonder aan gegevens betreffende kinderen. We verzamelen alleen gegevens over kinderen als ze een product of service van Jonckheere Bart & Katy gebruiken of als u gegevens van deze kinderen verstrekt in verband met een product of service die u koopt.

We bieden geen directe informatie over producten of diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen jonger dan 13 jaar (bijvoorbeeld online diensten die beschikbaar zijn gesteld door of via Jonckheere Bart & Katy) zonder de goedkeuring van hun wettelijke vertegenwoordiger. We doen geen direct marketing aan kinderen jonger dan 13 jaar.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor ťťn van de volgende doeleinden:

Verwerking Verwerkingsgrond Bewaartermijn
BTW-klantenlisting opmaken en indienen door de belastingplichtige Wettelijke verplichting 7 jaar na het afsluiten van het fiscaal jaar
Het verwerken van verkoopfacturen Uivoeren van een contract 7 jaar na fiscaal aanslagjaar
Anti-witwas praktijken Wettelijke verplichting 7 jaar na afsluiten van het boekjaar
De bescherming van de goederen van de organisatie Legitiem belang 30 dagen
Veiligheid en gezondheid van de werknemers en bezoekers Legitiem belang 30 dagen
Functioneren website verbeteren mbv. bv. A-B testing, enquÍtes, cookies... Legitiem belang De termijn is bepaald door de context waarvoor de informatie gebruikt wordt, default is dit 30 dagen.
Leveringen gaan halen en/of in ontvangst nemen Uivoeren van een contract 7 jaar na fiscaal aanslagjaar
Anti-fraude of andere maatregelen om misbruik tegen te gaan met als doel de goede bedrijfsvoering Legitiem belang 7 jaar na fiscaal aanslagjaar
Getuigenissen van een klant Expliciete toestemming 5 jaar
Getuigenissen van een klant Expliciete toestemming 5 jaar
Nieuwsbrief Uivoeren van een contract 3 jaar
Alle internetverkeer incl. en niet beperkt tot e-mail, websites, internet, WiFi, voice... worden gecontroleerd om de ICT-veiligheid van de organisatie, klanten en medewerkers te garanderen. Legitiem belang 3 maanden
EssentiŽle functionaliteit van de toepassing Uivoeren van een contract 30 jaar
Persoonlijke gebruikerservaring verbeteren Expliciete toestemming 1 jaar (tenzij anders vermeld)
Persoonlijke gebruikerservaring verbeteren Expliciete toestemming 1 jaar (tenzij anders vermeld)
Betaling met een terminal of digitale betaling Uivoeren van een contract 7 jaar na fiscaal aanslagjaar
Afspraak maken om een contract tot stand te brengen of uit te voeren, of andere verplichtingen zoals uitvoeren van een werk Uivoeren van een contract 1 jaar
Offerte opvolgen en contact opnemen Expliciete toestemming 6 maanden na opstellen offerte
Evenement: aanwezigheidslijst Legitiem belang 3 maanden tot na het evenement
Opstellen van een profiel online en direct marketing Expliciete toestemming 1 jaar na laatste interactie
Retour van goederen Uivoeren van een contract 1 jaar na fiscaal aanslagjaar
Accounts beheren voor de functie die de betrokkene moet kunnen uitvoeren Uivoeren van een contract 2 jaar
Levering goederen of diensten Uivoeren van een contract 1 jaar na fiscaal aanslagjaar
Betalingsherinnering Uivoeren van een contract 7 jaar na fiscaal aanslagjaar
Het indienen van de intracommunautaire BTW-listing door de belastingplichtige Wettelijke verplichting 7 jaar na het afsluiten van het fiscaal jaar
Offerte opmaken Uivoeren van een contract 6 maanden
De (periodieke) BTW-aangifte dat de belastingsplichtige moet indienen (eventueel via mandaat van de boekhouder) Wettelijke verplichting 7 jaar na het afsluiten van het fiscaal jaar
Logging gegevenstoegangen Legitiem belang 3 maanden

De volgende wettelijke basissen zijn van toepassing

Met wie delen we uw gegevens en waarom?

Om u de best mogelijke diensten te bieden en concurrerend te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen Jonckheere Bart & Katy en met derden.

We wisselen gegevens uit tussen de verschillende gerelateerde entiteiten van Jonckheere Bart & Katy om redenen die verband houden met bedrijfsvoering, wet- en regelgeving of contracten. Dit omvat bijvoorbeeld de selectie van nieuwe klanten, de naleving van bepaalde wet- en regelgeving, de beveiliging van computersystemen of de levering van bepaalde services (zie de sectie "Wat doen we met uw gegevens?" Voor meer informatie) .

FinanciŽle instellingen

Wanneer u een betaling per bankpas of overschrijving uitvoert, is er altijd een andere bank of een gespecialiseerde financiŽle dienstverlener bij de transactie betrokken. We kunnen alleen betalingen verwerken als we uw gegevens delen met deze andere partij. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, rekeningnummer en het bedrag van de transactie. We delen uw gegevens ook met specialisten in de financiŽle sector die ons helpen met services zoals:

In sommige gevallen delen we uw gegevens met banken of financiŽle instellingen in andere landen wanneer u bijvoorbeeld betalingen vanuit het buitenland doet of ontvangt.

Overheidsinstanties en gereglementeerde beroepen

Om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen we uw gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld om terrorisme te bestrijden, witwassen te voorkomen of buitensporige schulden te voorkomen. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens met derden te delen, waaronder:

Dienstverleners

Wanneer we dienstverleners gebruiken, delen we alleen de gegevens die nodig zijn voor een specifieke missie in het belang van Jonckheere Bart & Katy. Deze dienstverleners helpen ons onder andere om:

We zorgen er altijd voor dat we een formele behandelingsovereenkomst hebben met onze leveranciers.

Onderzoek en innovatie

We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeŽn die u een stap voor blijven. Hiervoor kunnen we uw gegevens, in een geaggregeerde vorm, voor onderzoeksdoeleinden uitwisselen met partners zoals universiteiten en innovators. Deze partners moeten aan dezelfde strenge eisen voldoen als de werknemers van Jonckheere Bart & Katy met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. De resultaten van ons onderzoek zijn anoniem.

We zorgen er altijd voor dat onze partners alleen toegang hebben tot de gegevens die nodig zijn voor hun missie en sluiten een formele verwerkingsovereenkomst met hen.

Communicatie van persoonsgegevens naar het buitenland

Wanneer we uw gegevens intern of met derden in het buitenland delen, bieden we altijd passende waarborgen om uw gegevens te beschermen. Voor landen buiten de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens ontoereikend wordt geacht, zorgt Jonckheere Bart & Katy ervoor dat:

Derde partij informatie

Wat Jonckheere Bart & Katy betreft, zal het gebruik van elektronische post worden verzonden naar de ontvanger en worden ingediend bij de e-mailprovider zodat deze de elektronische post aan de ontvangers kan bezorgen om de vermelde verwerkingsdoelstellingen te bereiken.

Deze informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers die alleen toegankelijk zijn voor een beperkt aantal mensen op basis van de "noodzaak om te weten" om de aan hen toegewezen functie uit te voeren en die bijdraagt aan de verwerking, inclusief hulp.

Jonckheere Bart & Katy zal in geen geval uw gegevens verkopen, delen of verhuren aan derden; Deze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die vermeld in deze verklaring.

Jonckheere Bart & Katy zal onder geen beding uw gegevens verkopen, delen of verhuren aan derden; Deze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die vermeld in deze verklaring.

In het kader van het gebruik van onze diensten moet Jonckheere Bart & Katy informatie verzamelen over haar leveranciers en mogelijk hun leveranciers, met name contactgegevens en organisatorische informatie; om leveranciers te informeren over de verwerkings- en nalevingsovereenkomsten van de maatregelen enerzijds en de kennisgeving van niet-naleving en inbreuk.

Soms wordt de aanbieder van de diensten die hij aan Jonckheere Bart & Katy aanbiedt, beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet. Jonckheere Bart & Katy fungeert dan als een verwerker om u te helpen met onze diensten. Als zodanig ligt de verantwoordelijkheid voor deze verwerking altijd bij de controller en moet deze voldoen aan de volgende verplichtingen:

Als u vragen heeft, kunt u deze richten aan de controller. De controller blijft altijd (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) uw aanspreekpunt.

Email statistieken

Zonder systematisch ingestelde procedures, kunnen we e-mails opvolgen en analyseren gebaseerd op bepaalde meetpunten (zoals bijvoorbeeld: klik, open, bounce, ...) en het aantal e-mails verstuurd en geopend om de efficiŽntie van de communicatie te evalueren.

Verplichting en impact tot al dan niet geven van uw peroonsgegevens

Wij hebben bepaalde informatie over u nodig om als organisatie onze wettelijke, contractuele of andere verplichtingen na te komen. Zonder deze informatie kunnen wij mogelijks onze diensten en/of goederen niet naar behoren aanleveren.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Voor haar producten en diensten hanteert Jonckheere Bart & Katy een intern beleid dat hoge beveiligingsstandaarden oplegt en we hechten veel belang aan de beveiliging en gegevensintegriteit van onze klanten en gebruikers. Deze maatregelen worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en volgens marktontwikkelingen.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving neemt Jonckheere Bart & Katy alle nodige voorzorgsmaatregelen om informatie te beschermen en, in het bijzonder, om informatie te beschermen tegen accidentele of illegale vernietiging, verlies, corruptie, overdracht of ongeoorloofde toegang. geautoriseerd, evenals tegen elke andere vorm van onwettige verwerking of openbaarmaking aan onbevoegde personen. Bovendien zijn de werknemers van Jonckheere Bart & Katy verplicht tot geheimhouding en kunnen zij uw gegevens niet zonder toestemming aan derden meedelen.

Hiertoe implementeert de industrie van Jonckheere Bart & Katy standaardmaatregelen en goede praktijken om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Met behulp van door de industrie aanbevolen coderingstechnologie en andere technieken neemt Jonckheere Bart & Katy de nodige stappen om uw gegevens veilig te verwerken.

Er is echter geen absolute beveiliging tegen hacking of ongevallen. Daarom verbindt Jonckheere Bart & Katy zich ertoe u onmiddellijk te informeren in geval van een inbreuk op de beveiliging van uw gegevens en die grote gevolgen voor u kan hebben; en alles in het werk stellen om de gevolgen te verzachten. Als u verlies lijdt als gevolg van de uitbuiting door een derde van een inbreuk op de beveiliging, verbindt Jonckheere Bart & Katy zich ertoe u alle nodige assistentie te verlenen zodat u uw rechten kunt doen gelden.

Houd er rekening mee dat elke gebruiker, client of hacker die een inbreuk op de beveiliging ontdekt en misbruikt, strafrechtelijk kan worden vervolgd en dat Jonckheere Bart & Katy alle maatregelen zal nemen, waaronder het indienen van een klacht en / of inleiding van gerechtelijke procedures, om de gegevens en de rechten van haar gebruikers en zichzelf te behouden en de gevolgen van dit misbruik te beperken.

Wat kan u doen om uw gegevens te beschermen?

We doen er alles aan om uw gegevens te beschermen, maar u kunt ook de volgende maatregelen overwegen om uzelf te beschermen:

Deze praktijken kunnen u ook helpen in uw dagelijks leven.

Locatie en overdracht van gegevens

De servers die uw gegevens opslaan en verwerken, inclusief databases, bevinden zich volledig binnen de Europese Unie. Als dit verandert, zullen we de nodige stappen ondernemen zoals beschreven in de "Informatie van derden" hierboven.

Jonckheere Bart & Katy zal u onmiddellijk informeren, indien wij hiertoe bevoegd zijn, in het geval van een verzoek van een administratieve of juridische autoriteit met betrekking tot uw gegevens.

Hoe lang verwerken we uw persoonsgegevens

We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Na deze periode hebben we werkbare oplossingen voor archivering of verwijdering ingevoerd.

Bij de beslissing hoe lang uw gegevens moeten worden opgeslagen, moeten we ook rekening houden met de bewaarplicht die andere toepasselijke wetten kunnen opleggen (bijvoorbeeld anti-witwaswetgeving). We kunnen uw gegevens ook als bewijs opslaan in alle juridische gevallen. In dit geval zullen deze gegevens niet actief worden gebruikt. Daarom is er geen algemene bewaartermijn voor uw gegevens - deze varieert afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Betalingsgegevens moeten bijvoorbeeld tot zeven jaar na het belastingjaar volgend op de belastingcode worden bewaard; bewakingscamera-opnames worden bewaard voor een kortere periode, met name maximaal 30 dagen, zoals wettelijk vereist.

Detail

Lees de paragraaf "Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?" Voor meer informatie over de bewaartermijn.

Hoe kunt u ons contacteren?

Als u vragen hebt, meer wilt weten over het privacy beleid van Jonckheere Bart & Katy en hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ons bij voorkeur contacteren via onze gebruikelijke kanalen:

Indien u niet akkoord gaat of bij klachten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw verzoek met de referentie "privacy" sturen via:

Indien uw dossier niet naar behoren werd afgehandeld of als u meer informatie wilt ontvangen over deze Privacyverklaring, dan kan u een schriftelijk verzoek indienen bij de Jonckheere Bart & Katy-verantwoordelijke voor gegevensbescherming via:

Wanneer u ons contacteert, hebben we de verplichting u correct te identificeren. Zo kunnen we u vragen naar een Jonckheere Bart & Katy kantoor te gaan waar u zich correct kan identificeren. We kunnen je ook vragen een geldige identiteitskaart of paspoort voor te leggen. Indien u zich wenst te identificeren via uw identiteitskaart per post gelieve dan uw rijksregisternummer onherkenbaar te maken en uw telefoonnummer te vermelden. Deze informatie kan dan gebruikt worden om u te identificeren als de betrokkene. Indien de verwerkingsverantwoordelijke van mening is dat u zich niet voldoende kan identificeren, kan deze enkel maar generiek antwoorden zonder u specifieke informatie betreffende een specifieke persoon te geven. Dit om een inbreuk of incident te verwijden indien iemand zich voordoet als iemand anders.

Een lijst met contactgegevens van de verantwoordelijke diensten binnen Jonckheere Bart & Katy en van de autoriteiten die belast zijn met de bescherming van gegevens in de landen waar Jonckheere Bart & Katy actief is, is beschikbaar via +32 49 75 02 02 1.

Indien u van mening bent dat na onze inspanningen uw rechten of vrijheden geschonden werden of zijn, dan kan u ten allen tijde contact opnement met de Gegevensbeschermingsautoriteit, via volgende contactinformatie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact:

Veranderingen van de Privacy policy

Jonckheere Bart & Katy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken, met name om te reageren op wijzigingen in geldende wet- of regelgeving. De wijzigingen worden uiterlijk 7 kalenderdagen voordat de wijzigingen van kracht worden aangekondigd via de aangeboden service, onze website of, indien mogelijk, per e-mail.

De laatste versie van deze verklaring dateert van 14-01-2021 en is van toepassing van 14-01-2021.